Namsmannen.net

Alt om namsmannen!

Hva skjer når namsmannen henter bilen?

Dersom du har inkasso og gjeldsproblemer og samtidig eier eller leaser bil, så er en naturlig frykt at du blir tvunget til å måtte gi denne fra deg. Men hva skal egentlig til for at bilen skal bli tatt fra deg med tvang, og hva skjer når namsmannen kommer på døren for å hente bilen?

For at namsmannen skal hente bilen din så må namsmannen først ha mottatt en begjæring om tvangssalg, eller en begjæring om tilbakelevering, samt tatt begjæringen til følge. Du vil normalt få et varsel fra namsmannen om at de har mottatt en slik begjæring med en 14 dagers frist til å uttale seg om den. Videre er det normalt at det oppgis en dato for innhenting av bilen.

Dersom du ønsker å unngå å få namsmannen på døren, så kan du ta kontakt med namsmannen i god tid før den to og avtale sted og tid for å levere bilen.

Når namsmannen kommer på døren til deg er det først og fremst for å sikre seg nøklene til bilen. Bilen vil ikke bli kjørt bort av namsmannen, men bli hentet av bilbergingsfirma på oppdrag for namsmannen senere, normalt samme dag. Dette fordi namsmannen ikke kjenner til den tekniske tilstanden samt at de ikke skal bli beskylt for å ha forringet bilens verdi.

Hva er forskjellen på begjæring om tvangssalg og begjæring om tilbakelevering?

Dersom du har tatt opp lån med pant i bilen, ett såkalt salgspant, så fungerer jussen slik at ved mislighold at långiver fremdeles eier av bilen selv om denne står registrert på deg. Det samme gjelder ved leasing av bil. I slike tilfeller er det derfor ikke snakk om en begjæring om tvangssalg, men en begjæring om tilbakelevering til panthaver.

Dersom en kreditor har fått ett utleggspant i bilen etter en forutgående utleggsforretning, så må denne imidlertid begjære tvangssalg av bilen.

Selve prosessen med innhentingen er veldig lik helt frem til namsmannen har fått bilen i sin besittelse. Det som skjer deretter, er imidlertid forskjellig, avhengig av om det er snakk om en begjæring om tilbakelevering eller begjæring om tvangssalg.

Ved tvangssalg vil namsmannen selge bilen til høystbydende. Dette kan namsmannen sørge for selv, men normalt vil det bli oppnevnt en medhjelper til namsmannen etter egne regler. En slik medhjelper kan være et auksjonsfirma, lokal bilforhandler, salgsagent eller lignende. Salgssummen skal godskrives den underliggende fordringen og resterende skal eventuelt utbetales til deg.

Ved en tilbakeleveringssak så vil bilen bli tilbakelevert til panthaver, noe som normalt er en finansieringsinstitusjon. Før dette skjer vil imidlertid namsmannen forestå en taksering av bilen. Denne taksten skal godskrives restgjelden og eventuelt overskytende dersom det er et billån skal utbetales til deg.

Få taksert bilen før innhenting fra namsmannen.

Uansett om det gjelder tvangssalg eller begjæring om tilbakelevering, så er det fornuftig å innhente en ekstern takst på bilen før den blir hentet av namsmannen. Dette kan du med fordel gjøre hos en anerkjent aktør som NAF eller lignende.

Dette er det spesielt viktig at du gjør dersom det er snakk om tilbakelevering da det er letter å klage på det enn et gjennomført tvangssalg. Men, selv om det gjelder tvangssalg, så kan dette være en fin måte å dokumentere at enkelte skor seg på andres elendighet ved å selge biler på denne måten til underpris.

Hva skjer dersom jeg gjemmer bort bilen?

Det mange spør seg om er hva som skjer dersom de gjemmer bort bilen for namsmannen når den skal hentes. Det vil vi absolutt ikke anbefale, men vi vil samtidig belyse hvorvidt dette er ulovlig eller ikke.

I utgangspunktet må dette anses som et lovbrudd, men det trenger ikke å være det dersom enkelte forutsetninger er tilstede, og du ikke bevist har forsøkt å unndra bilen fra namsmannen.

Det er såpass spesielle tilfeller hvor du ikke kan lastes for at bilen er borte, slik som dersom bilen har vårt i utlandet før det ble tatt pant i den. Dette er spesielle unntak og vi vil derfor ikke gå dypere inn i tematikken utover det å fraråde å forsøke å gjemme bort bilen. Det vil bare føre til ytterligere omkostninger og straffeforfølgning i enkelte tilfeller.


Copyrighted content. All Rights Reserved.