Namsmannen.net

Alt om namsmannen!

Klage på namsmannen

Hvordan klage på namsmannen?

Når man er i kontakt med namsmannen, enten som skyldner eller som kreditor som har penger til gode så kan man oppleve at namsmannen utfører sine oppgaver på en kritikkverdig måte. Slike kritikkverdige forhold kan være utrolig mange forskjellige forhold men vi har allikevel ramset opp en del eksempler på hva som ikke bør være akseptabel oppførsel eller håndtering fra namsmannens side. Her skiller man mellom straffbare handlinger fra namsmannens side og kritikkverdige forhold som ikke er straffbare.

Eksempler på kritikkverdig forhold som ikke er straffbare:
  • Opptre uhøflig eller nedlatende.
  • Ikke gi debitor eller kreditor den hjelp de har krav på.
  • Unnlate å svare på henvendelser.
  • Forutinntatte holdninger.
  • M.m.
Eksempler på straffbare handlinger fra namsmannens side:
  • Bruke sin posisjon som namsmann til å oppnå seksuelle tjenester.
  • Bruke sin posisjon til egen eller andres økonomisk vinning.
  • Beviste tilsidesettelse overtredelse av gjeldende lovverk og fullmakter.
  • M.m.

Det er selvfølgelig en rekke forhold i grenseland i forhold til hva som er kritikkverdig og ikke samt i grenselandet mellom straffbart og ikke straffbare men kritikkverdige forhold.

Hvordan håndtere kritikkverdige og straffbare forhold?

Hvordan skal man således som "mannen i gata" handle når man mener man har blitt utsatt for overtramp fra namsmannen? Ved åpenbart straffbare forhold er en tradisjonell politianmeldelse det mest naturlige valget. Politiet skal da etterforske saken som en hvilken som helst annen straffbar handling, dog kan det foreligge innhabilitet da namsmann, lensmann og politiet er nært tilknyttet hverandre og i mange tilfeller er namsmannen og lensmannen en og samme person. I slike tilfeller kan det være fornuftig å kontakte SEFO (Spesialenheten for politisaker) enten for at de etterforsker saken direkte eller henviser deg til et annet politidistrikt eller direkte til politidirektoratet.

Heldigvis vil det være svært sjeldent at man opplever å bli utsatt for straffbare forhold fra namsmannens side. Kritikkverdige forhold som ikke er straffbare derimot skjer langt oftere og er nok betydelig underrapportert da en typisk skyldner som føler seg overkjørt fra namsmannen allerede er så langt nede og heller ikke vet hvordan han kan klage på namsmannens behandling. Det er også stor uvitenhet i forhold til hva som er akseptabelt og ikke innenfor namsmannens oppgaver og stillingsinstruks.

Når man mener man er utsatt for kritikkverdige forhold som ikke er straffbare er politisjefen i politidistriktet riktig innstans å rette klage mot namsmannen ovenfor. Dersom du ikke er fornøyd med politisjefens behandling og/ eller avgjørelse så kan du klage saken vider til politidirektoratet.

I spesielle forhold hvor man ikke kommer gjennom med sine klager i den normale forvaltningen kan forholdet klages inn til Sivilombudsmannen som et siste forsøk på å nå frem.

Uenighet i juridiske avgjørelser.

I forbindelse med namsmannens oppgaver kan det bli tatt juridiske avgjørelser i forbindelse med tvangssalg, tvangsfravikelse, utleggsforretninger og lignende som du mener er i strid med lovverket. Slike avgjørelser er ofte tolkning av lovverk og er sjeldent hverken straffbart eller kritikkverdig selv om namsmannen kan ha gjort en feil. I slike tilfeller er det å anke avgjørelsen til tingretten den rette veien å gå for å få omgjort avgjørelsen til din fordel.


Copyrighted content. All Rights Reserved.