Namsmannen.net

Alt om namsmannen!

Hvordan er regelverket for trekk i lønn fra namsmannen?

Namsmannen har mulighet til å gi arbeidsgiver pålegg om å trekke ansatte i lønn, på begjæring fra kreditor. En slik begjæring kalles utleggsbegjæring. Men er det egentlig fritt frem her for namsmannen eller er det regler for når og hva de kan trekke i lønn?

Regelverket for utleggsforretning og hva namsmannen kan trekke i lønn reguleres i lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven) og lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven). I tillegg er det en vesentlig forskrift som heter forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning.

Når det nedlegges et utleggstrekk i lønn så er arbeidsgiver pliktig til å følge dette. Hvis ikke kan arbeidsgiver stilles ansvarlig. Et slikt utleggstrekk i lønn kan også foretas i pensjon, trygd eller andre ytelser fra NAV. Det er da NAV som foretar trekket etter pålegg fra namsmannen.

Hensikten med et trekk i lønn fra namsmannen i form av et utleggstrekk, er at skyldner skal tvinges til å betale kravet og ikke skal gis mulighet til å disponere pengene selv på annen måte enn det som er namsmannens pålegg.

Hvor mye kan namsmannen trekke i lønn?

Selv om namsmannen har full myndighet til å legge ned et utleggstrekk i lønn, så må denne forholde seg til noen regler. Hensikten er ifølge dekningsloven at skyldner har rett til å beholde den delen av sin inntekt som er nødvendig til boutgifter og livsopphold til seg og sin husstand.

Frem til 2014 var det opp til det enkelte namsfogdkontor eller lensmannskontor (lensmann, namsmann og namsfogd er i praksis det samme, det kommer bare an på hvordan organiseringen er i det aktuelle politidistriktet) å avgjøre hva som var nødvendig til bolig og livsopphold i aktuell kommune.

I 2014 kom imidlertid forskrift til om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning hvor det ble fastsatte faste livsoppholdssatser. Du kan lese mer om disse satsene i denne artikkelen hos namsfogden.net.

Det er dermed nå fastsatt hva hver enkelt husstand har rett til å beholde av sin nettoinntekt før det eventuelt kan nedlegges et utleggstrekk i resterende lønn. I utgangspunktet skal ektefeller og samboende forsørge seg selv og hver sin halvpart av felles barn, men hvis en har lav eller ingen inntekt så skal det tas hensyn til at den andre må forsørge hele eller deler av disse sitt livsopphold før det kan legges ned utleggstrekk.

Hvor lenge kan namsmannen trekke i lønn?

Et utleggstrekk skal løpe frem til kravet er oppgjort, men aldri lenger enn 2 år av gangen. Når denne 2 års perioden nærmer seg, kan kreditor imidlertid på nytt begjære utlegg og be om nytt utleggstrekk på opptil 2 år eller frem til kravet er oppgjort.

Hvor lang tid tar det fra namsmannen har besluttet trekk i lønn til trekket begynner å løpe?

Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 7-17 så skal ett utleggstrekk ikke tas umiddelbart i forbindelse med lønnsutbetalingen. Det betyr at dersom neste lønnsutbetaling er nært forestående, så skal et utleggstrekk nedlegges fra neste lønnsutbetaling etter denne.

På denne måten får skyldner mulighet til å innordne seg til trekket samt protestere dersom namsmannen har lagt ned et uriktig eller urimelig høyt trekk.

Kan jeg klage på trekket jeg har fått i lønn?

Ja, du kan klage på størrelsen på et utleggstrekk så lenge utleggstrekket løper dersom du mener at du ikke får beholde det du har krav på til nødvendige boutgifter og livsopphold.

Det er viktig å være klar over at et endret utleggstrekk ikke vil ha tilbakevirkende kraft. Trekk som allerede er utført har du ikke krav å få tilbakebetalt av kreditor.

Dog kan arbeidsgiver utbetale penger som ennå ikke er overført til kreditor, dersom en melding fra namsmannen om endring krysser med en lønnsutbetaling. Dette gjelder vel og merke dersom endringen er datert før lønnstrekket ble foretatt.

NAV har gode rutiner på dette når det kommer kryssende melding fra namsmannen på trekk som er tatt i lønn, men ikke overført kreditor, siden NAV kun overfører kreditortrekk annenhver måned.

Kan namsmannen ta andre ting samtidig som det gis utleggstrekk i lønn?

Dette er et komplisert spørsmål siden som det ikke er et enkelt svar på. Namsmannen skal ikke ta utlegg i mer enn det som er nødvendig for å sikre kravet, men dette er ikke til hinder at det kan legges ned trekk i lønn samtidig som det tas pant i bolig, bil eller andre formuesobjekter.

Det betyr at selv om det er lagt ned et lønnstrekk som medfører fullt oppgjør innen 2 år, så kan kreditor fortsatt begjære tvangssalg av formuesobjekter som det er tatt utleggspant i samtidig.

De fleste seriøse inkassobyrå unnlater imidlertid å gjøre dette så lenge et slikt trekk løper som det skal, spesielt når det gjelder pant i bolig da et slikt panteobjekt normalt stiger i verdi og bare sikrer kreditors interesser bedre jo lengre tid det går.

Ett utleggspant i bil derimot stiller seg noe annerledes siden en bil normalt synker jevnt og trutt i verdi og dermed foringer utleggspantets verdi seg deretter. Siden det samtidig er mindre inngripende å tvangsselge en bil enn en bolig, så er risikoen for at det igangsettes tvangssalg av bil parallelt med at det løper utleggstrekk, større en ved utleggspant i bolig.

Du kan ellers lese mer om pant i bil og de utfordringer kreditor kan møte i forbindelse med dette i denne artikkel hos inkassoguiden. Som skyldner kan du få mange tips om hvordan du kan innordne deg for å øke muligheten for å beholde bilen ved betalingsproblemer.

Får jeg betalingsanmerkning ved trekk i lønn?

Ja, trekk i lønn som nedlegges av namsmannen på begjæring fra kreditor vil bli registrert i utleggsregisteret hos Løsøreregisteret, noe som igjen fanges opp av kredittopplysningsbyråene som registrer dette som en betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkninger skal imidlertid slettes når kravet er oppgjort. Det er imidlertid en del utfordringer med avgjørelser fra namsmannen som er registrert i løsøreregisteret. Det kan dermed være at du må sende en formell henvendelse il namsmannen med henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-28.


Copyrighted content. All Rights Reserved.