Namsmannen.net

Alt om namsmannen!

Om Namsmannen

 

Namsmannen har to hovedoppgaver, tvangsfullbyrdelse og bistand til gjeldsofre i forbindelse med søknad om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

Tvangsfullbyrdelse innebærer å behandle utleggsbegjæringer, tvangsfravikelse av fast eiendom, tvangssalg av løsøre, saker om tilbakelevering av løsøre ved salgspant m.m.

Når en kreditor har et udekket forfalt krav som ikke er sikret med pant er første steg i en rettslig inndrivelsesprosess å sende en begjæring om utlegg til namsmannen først (enkelte vilkår må oppfylles i forkant). Når namsmannen behandler utleggsforretningen skal denne ta stilling til om begjæringen oppfyller vilkårene i tvangsfullbyrdelsesloven og i så fall avholde utleggsforretningen. Dette innebærer i praksis at namsmannen sjekker diverse registre for å se hva skyldner har av eiendeler og inntekt. Namsmannen kan beslutte at det skal legges ned påleggstrekk i lønn og/ eller ta pant i eiendeler som for eksempel bolig og bil.

Før namsmannen legger ned påleggstrekk i lønn skal det foretas en vurdering av skyldners økonomi. Skylder har krav til å beholde en andel av sin inntekt til rimelige bo kostnader og livsopphold til seg og sin familie. Kun den andel som overskyter det skyldner trenger til bo kostnader og livsopphold kan namsmannen legge ned påleggstrekk i. Påleggstrekket sendes arbeidsgiver som er pålagt å følge dette. Hvis ikke kan arbeidsgiver bli ansvarlig for en delen av kravet som ikke er trukket. I forbindelse med behandlingen av utleggsforretningen sender namsmannen et brev til skyldner som bes om å opplyse relevante forhold om sin økonomi som er av betydning. Dette bør alle gjøre for å unngå skjønnsmessig vurdering som ofte innebærer at påleggstrekket settes høyere enn det ellers ville blitt gjort.

Ved behandling av utleggsbegjæring kan det kun besluttes å ta pant i eiendeler. Kreditor kan først på et senere tidspunkt begjære panteobjektet tvangssolgt. I enkelte saker igangsettes denne prosessen rett etter at utleggsforretningen er avholdt mens det i andre tilfeller aldri gjøres noe med pantet før det blir foreldet. Her gjøres det normalt en vurdering av skyldners økonomi og pantets verdi. Ved pant i bil er det ofte behov for å igangsette tvangssalg så fort som mulig da en bil taper seg i verdi for hver dag som går. En bolig derimot stiger historisk sett i verdi og kreditor har normalt ikke så dårlig tid da økt verdi på boligen øker kreditor sin mulighet til å få dekket sitt krav ved tvangssalg.

Personer som må anses som varig ute av stand til å betjene sin gjeld kan søke om gjeldsordning via namsmannen i henhold til gjeldsordningsloven. I veldig korte trekk innebærer en gjeldsordning at skyldner over en periode på 5 år kun skal beholde den andel av sin inntekt som er nødvendig til bo kostnader og livsopphold og betjene gjelden med det overskytende. Når disse 5 årene er over skal restgjelden slettes. Namsmannen har plikt til å hjelpe skyldner i prosessen med å søke om gjeldsordning.

Vi bak namsmannen.net synes det er betenkelig at namsmannen er tildelt en tosidig rolle ovenfor skyldner. På den ene siden gjør de livet direkte surt for skyldner samtidig er skyldner tvunget til å oppsøke den samme instansen for å søke om gjeldsordning. Vi mener det er fornuftig å flytte namsmannens plikt og oppgaver med å hjelpe gjeldsofre i forbindelse med søknad om gjeldsordning over til andre offentlige instanser. NAV vil etter vår mening være et mer naturlig "adresse" for en slik oppgave selv om mange føler de disse også i mange tilfeller er lite forståelsesfulle og samarbeidsvillige.


Copyrighted content. All Rights Reserved.